Privacyverklaring

UW PRIVACY 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw zorgverlener een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener. 

Als uw zorgverlener doe ik mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen: 

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens  
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.  

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren. 

Lees meer in de uitgebreide privacyverklaring bij de link hierna:Privacyverklaring-Acupunctuur-Francien Reijrink van mijn praktijk

Als uw  behandelaar ben ik gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl